Regulamin korzystania z usług Mapla

Regulamin korzystania z usług Mapla

§1

Na potrzeby niniejszego regulaminu przypisuje się poniższym pojęciom następujące znaczenie:

§2

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez użytkowników z usług świadczonych przez Mapla oraz dostępu do serwisu.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług i serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

Korzystanie z poszczególnych usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z usług uzależnione jest od akceptacji przez użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

Korzystanie z serwisu jest możliwe na dowolnym urządzeniu podpiętym do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką Internetową oraz włączoną obsługą plików Cookies.

Korzystanie z usług jest możliwe poprzez skonfigurowanie swojej aplikacji mobilnej lub webowej do komunikowania się z interfejsami programistycznymi Mapla  zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dla danej platformy oraz po rejestracji w serwisie i opłaceniu pakietu lub aktywowaniu wersji demo.

Wykupiony pakiet zostaje dezaktywowany, gdy minie okres rozliczeniowy i użytkownik nie uiści opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.

Po upływie 60 dni od dezaktywacji pakietu zostanie on automatycznie skasowany co wiąże się z usunięciem klucza dostępowego.

Mapla dostarcza niezbędne instrukcje w swoim serwisie, aby użytkownik mógł skonfigurować swoją aplikację w celu korzystania z usług na wspieranych przez Mapla  platformach. W przypadku braku danej platformy na liście wspieranych platform Mapla nie gwarantuje użytkownikowi poprawnego działania usługi.

Lista aktualnie wspieranych platform przez Mapla jest dostępna w serwisie.

Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

Umowa o świadczenie usług, polegających na umożliwieniu użytkownikowi dostępu do interfejsów programistycznych, zostaje zawarta w momencie założenia konta w serwisie i opłaceniu odpowiedniego pakietu lub aktywowaniu wersji demo.

Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia konta lub wygaśnięcia pakietu.

Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie usług, dla których Mapla ustanowił regulaminy szczegółowe, określają te regulaminy.

Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów oraz sieci należących do Mapla, a także nie podejmować prób przełamywania czy też obchodzenia zabezpieczeń wykorzystywanych przez usługi, serwis lub ich składowych, jak również nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść serwisu i usług.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje dane, hasło lub usunąć całkowicie konto.

Korzystanie przez użytkownika z usług lub serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usługi dla danego użytkownika.

Rejestracja konta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§3

Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do usług należy zgłaszać Mapla za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mapla.io

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia.

§4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy kodeks cywilny.

Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://mapla.io/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości email. W przypadku braku akceptacji zmian użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez usunięcie konta.

 

Call Now Button